مهندس علی خیراللهی

رییس هیات مدیره

مهندس قزوینی زاده

مدیر عامل

آقای حاجی عرب

عضو هیات مدیره

مهندس مسعود الوانی

عضو هیات مدیره