title

اهداف و ماموریت

اهداف:

  • تکمیل دریافت گواهینامه‌های معتبر و مرتبط داخلی و خارجی برای شاخه‌های مختلف فعالیت شرکت.
  • رشد و توسعه فعالیت در حوزه‌ی تخصصی این شرکت.
  • تحقق برنامه‌های تدوین شده و دستیابی به سود تعیین شده در بودجه سالیانه شرکت.

 

ماموریت:


          هماهنگی با شرکت‌های گروه و ایفاء نقش بر اساس اهداف تعریف شده.